Bygningsvern

Mjøsmuseets bygningsvernrådgiver gir råd til kommuner, private eiere og håndverkere i forbindelse med tiltak som berører verneverdige bygninger og bygningsmiljøer.

Hva kan vi hjelpe deg med:

Gratis tjenester: 
  • Råd og veiledning hvis du allerede planlegger eller har ønsker om å restaurere og bevare en fredet og verneverdig bygning.
  • Hjelp til å skrive søknad.
  • Skriftlig uttalelse om bygningen det søkes om midler til, som innspill til håndverker som skal kostnadsberegne arbeidet, eller som vedlegg til en søknad.
  • Dokumentasjon av bygninger og miljøer som det er vedtatt at skal rives, eller i tilfeller hvor det av andre grunner er viktig med dokumentering.

Tjenester hvor det må påregnes et honorar:

  • Dendrokronologisk undersøkelse, altså å ta en boreprøve for å bestemme alder på bygninger eller bygningsdeler. Prøven blir analysert ved NTNU, og universitetet og museet tar et honorar for denne tjenesten.

Ta kontakt med bygningsvernrådgiver Ole Tian Jarlvang for mer info om dette.

Vedlegg (pdf)

Her finner du et samledokument med den infoen du trenger hvis du skal søke om midler til bygningsvern på din eiendom.

Viktig info til deg som vurderer å søke tilskudd:

Bygningsvernrådgiveren ved Mjøsmuseet bistår eiere av verneverdige og fredete bygninger med å søke tilskudd til istandsetting. Dette er en tjeneste som er gratis innenfor et rimelig tidsforbruk. Det lages en rapport, og denne kan være innspill til eier og håndverker og også vedlegg til en tilskuddssøknad. 

Fra de tre kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik fremmes det årlig 12 - 15 søknader til Kulturminnefondet. Statistikken er så langt ganske god, inntil 2/3 har fått innvilget tilskudd. Flere av disse søker også SMIL-ordningen i kommunene samt Stiftelsen UNI. Et godt prosjekt kan utløse et større spleiselag.

Et godt råd til deg som ønsker hjelp fra Mjøsmuseet - ta kontakt med Ole Tian i god tid slik at bygningen kan befares mens det er snøfritt. Som en del av søknaden skal det gjennomføres en teknisk forundersøkelse med kostnadsoverslag. Det skal legges antikvariske prinsipper til grunn for tiltaket. Arbeidet må derfor gjøres av en håndverker med rett kompetanse. Sommeren er kort, i sær for disse. Vær derfor ute i god tid. Normalt må det betales et honorar for planleggingsarbeidet. 

Rapport for bygningsverntjenesten