Bygningsvern

Mjøsmuseets bygningsvernrådgiver gir råd til kommuner, eiere og håndverkere i forbindelse med tiltak som berører verneverdige bygninger og bygningsmiljøer.

Tjenester

  • Råd og veiledning i forbindelse med planlagt/ønsket tiltak på fredete og verneverdige bygninger.
  •  Hjelp med tilskuddsøknad og uttalelse om søknadsobjektet som innspill til håndverker som skal kostnadsberegne tiltaket, eller som vedlegg til en søknad.
  • Dokumentasjon av bygninger og miljøer som er vedtatt kan rives ev. for andre formål.
  • Dendrokronologisk undersøkelse, boreprøvetaking i forbindelse med aldersfastsetting av bygninger/bygningsdeler. NTNU (som analyserer prøvene) og museet regner seg et honorar for denne tjenesten.

De tre første kulepunktene er gratis tjenester


Viktig info om du vurderer å søke tilskudd

Bygningsvernrådgiveren ved Mjøsmuseet bistår eiere av verneverdige og fredete bygninger med å søke tilskudd til istandsetting. Dette er en tjeneste som er gratis innenfor et rimelig tidsforbruk. Det lages en rapport. Denne kan være innspill til eier og håndverker og være vedlegg til en tilskuddssøknad. Det er hvert år ganske stor pågang etter den typen tjenester særlig utover høsten inn mot søknadsfristen for Norsk Kulturminnefond som er 1. november.

Fra de tre kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik fremmes det årlig 12 - 15 søknader til Kulturminnefondet. Statistikken er så langt ganske god, inntil 2/3 har fått innvilget tilskudd. Flere av disse eller andre søker også SMIL-ordningen i kommunene samt Stiftelsen UNI. Et godt prosjekt kan utløse et større spleiselag.

Et godt råd til dere som ønsker hjelp fra Mjøsmuseet til dette - ta kontakt slik at bygningen kan befares tidligst mulig etter at snøen er borte. Som en del av søknaden skal det gjennomføres en teknisk forundersøkelse med kostnadsoverslag. Det skal legges antikvariske prinsipper til grunn for tiltaket. Arbeidet må derfor gjøres av en håndverker med rett kompetanse. Sommeren er kort, i sær for disse. Vær derfor ute i god tid. Normalt må det betales et honorar for planleggingsarbeidet. Last ned "Om å søke tilskudd".

Vedlegg (pdf)